Trafikktrygging

Fylkeskommunen har etter vegtrafikklova ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket. Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) er vårt politiske organ i slike saker. Vi jobbar tett saman med aktørar som Trygg Trafikk, Statens vegvesen, politiet, andre etatar og interesseorganisasjonar.

Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver, gjennom Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) sitt budsjett, kvart år midlar til "Støtte til trafikktryggingstiltak". FTU har ansvaret for tildelinga av desse midlane til frivillige lag og organisasjonar, som for eksempel:

  • Frivillige organisasjonar og lag, burettslag, velforeiningar, idrettslag, ungdomslag og bygdelag.
  • Skoler, FAU og barnehagar.

Frist for å søke om støtte er 1. mars og 1. september kvart år. Lenke til søknadsskjema finn du lenger ned på sida.

 

Snarvegar

Kontakt