Statlege arbeidsplassar

Statlege arbeidsplassar bidrar til mangfald og stabilitet i arbeidsmarknaden, men Møre og Romsdal er av fylka i landet med færrast statlege arbeidsplassar. Difor arbeider fylkeskommunen aktivt for å få fleire statlege funksjonar til fylket. Fylkestinget vedtok i oktober 2021 at dette skal førast vidare som prosjekt i perioden 2022-2024.

Fylkestinget i Møre og Romsdal vil legge følgjande til grunn for arbeid med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal:

 1. Målet er å få lokalisert fleire statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal, ved å bidra til å:
  1. Sikre og utvikle dei statlege forvaltningsmiljøa som allereie er i fylket
  2. Lokalisere nye eller flytte eksisterande statlege funksjonar til Møre og Romsdal
  3. Skape nye statlege arbeidsplassar gjennom etablering av verksemder som løyser nye statlege tenestebehov
 2. Det skal leggast vekt på regionalpolitiske utfordringar og moglegheiter som grunngjeving for lokalisering av fleire statlege arbeidsplassar i Møre og Romsdal.
 3. Det skal leggast særlig vekt på dei regionalpolitiske utfordringene Kristiansund står overfor.
 4. Prosjektet skal ikkje bruke ressursar på flytting av statlege arbeidsplassar internt i Møre og Romsdal.
 5. Prosjektet blir organisert som ein del av programmet Møre og Romsdal 2025, og vil arbeide og rapportere etter dei strukturane som gjeld der.

Prosjektet skal jobbe i tett dialog med politisk leiing i regionråda, statsetatane i fylket, aktuelle departement og direktorat, stortingspolitikarar frå Møre og Romsdal med fleire.

Kontakt