Kommuneprogram

Alle kommunane i Møre og Romsdal er del av Berekraftfylket Møre og Romsdal. For å bli med i satsinga forplikta kommunane seg til å ta del i FN-programmet U4SSC – United for Smart Sustainable Cities. Ein sentral del av dette programmet er å gjennomføre ei kartlegging – ei såkalla KPI-analyse – med 107 indikatorar som måler status på berekraft i den enkelte kommune. Kartlegginga byggjer på FN sine berekraftsmål og dei tre hovuddimensjonane sosial berekraft, økonomisk berekraft og miljømessig berekraft. Vidare er desse tre dimensjonane delt inn i 7 sub-dimensjonar og 23 kategoriar. Ein grundig gjennomgang av metodeheftet finn ein i dette dokumentet.

Kommunane har sjølv samla inn data til kartlegginga før dei vert verifisert av BDO og dernest FN. Resultatet av kartlegginga vert publisert i ein rapport som viser heilskapleg status på berekraft i den enkelte kommune. Alle kommunerapportane er tilgjengeleg på ITU/FN sine nettside. 

I tillegg har fylkeskommunen skrive ein eigen rapport med samla berekraftsprofil for Møre og Romsdal. I rapporten går ein gjennom samla resultat for regionen, metode og protokoll for den regionale kartleggingsmodellen, anbefalte regionale satsingar, ei evaluering av indikatorsettet og kva potensiale kartlegginga gir for næringsutvikling. Her finn du rapporten i pdf-format.

Rapporten blei lansert på eit webinar 28. mai 2021. Opptak av webinaret ligg tilgjengeleg på youtube.

 

Eksempel på resultat frå FN-kartlegginga. Lengst ute ser vi dei 107 indikatorane som har blitt målt, deretter kva kategoriar dei tilhøyrer, og lengst inne kva berekraftdimensjon dei er tilknytt. Resultata blir målt mot ein internasjonal standard. Grøn indikerer god måloppnåing, rød indikerer dårleg måloppnåing.

sirkelillustrasjon  som viser kartlegging i ein kommune

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt