Dokumentbase

A-skjema og R-skjema - 2022/2023

Vedleggsskjema for søknad om fortrinn eller individuell vurdering i inntak til vgo.

B-skjema - 2022/2023

Vedleggsskjema for elevar som vil melde om tilretteleggingsbehov. Melding til skole eller bedrift.

Vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar til vgo - NN

Skjemaet skal fyllast ut av alle minoritetsspråklege søkarar som ikkje har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere til vgo - BM

Skjemaet skal fylles ut av alle minoritetsspråklige søkere som ikke har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Melding frå kommune: § 6-15 Søknad om særskilt utdanningsprogram

Melding skal leverast inn digitalt. Du finn lenke til eDialog nedst på heimesida her.

Melding frå kommune: § 6-17 Fortrinnsrett pga. sterkt nedsett funksjonsevne

Melding skal sendast inn digitalt. Du finn lenke til eDialog nedst på heimesida her.

Infohefte 2022 Minoritetsspråklege elevar

Informasjonshefte - inntak og opplæring - minoritetsspråklege elevar i vgo. 

Infohefte 2022 Tidleg inntak med fortrinn og individuell vurdering

Informasjonshefte om tidleg inntak og spesialpedagogisk arbeid i den vidaregåande skolen.

Samtykkeskjema

Skjema for samtykke til informasjonsoverføring - elevar busett i institusjon.

Skjema for informasjonsoverføring

Skjema for informasjonsoverføring mellom hjelpeinstansar - elevar busett i institusjon. 

IKO-brosjyre

Eit informasjonshefte for elevar, føresette, grunnskolar og vidaregåande skolar

Modell for Identifisering, Kartlegging  og Oppfølging

Forhåndsvarsling til elev og foresatte BM

For minoritetsspråklige elever

Førehandsvarsling til elev og føresette NN

For minoritetsspråklege elevar

Handlingsplan for PPT og VGS

PPT og skolen har i samarbeid ansvar for å utarbeide ein årleg handlingsplan for kvar enkelt skole.

Enkeltvedtak - avslag/ ikkje rett til spesialundervisning NN - alternativ arena

Skjema for elevar bosatt i institusjon/ elevar på privatskole/ elevar på andre arenaer

Enkeltvedtak - rett til spesialundervisning NN - alternativ arena

Skjema for elevar bosatt i institusjon/ elevar på privatskole/ elevar på andre arenaer.

IOP - skjema A

For elevar med IOP (individuell opplæringsplan) i alle fag

IOP - skjema B

For elevar med IOP (individuell opplæringsplan) i enkelte fag

Årsrapportering av Handlingsplana

Skjema for bruk av årsrapportering/evaluering av tiltak som er nedfelt i handlingsplana mellom vgs og PPT. 

Rettleiar ved fare for heving

Revidert mars 2022

Mal - arbeidsavtale for lærling

Mal for arbeidsavtale for lærlingar

Informasjonshefte med malar til lærebedrift

Hefte med mal på oppstartssamtale, arbeidsavtale, intern opplæringsplan, halvårssamtale, rettleiar ved fare for heving.

Revidert mars 2022

Plan for gjennomføring av fag

Oppdatert juni 2022

Samtykkeerklæring - lærlingar

Oppdatert 6. mai 2022

KVALITETSSYSTEM for fagopplæring

Kvalitetssystemet gir oversikt over alle prosessar for fagopplæringa i Møre og Romsdal.

Systemet skal bidra til å betre kvalitet i alle ledd innan fagopplæring i bedrift.

Lasta opp 19. april 2022

Skoleskyss - søknadsskjema

Elev/føresett fyller ut skjemaet og leverer det til skolen.

Skoleskyss - Innmelding for grunnskole

Informasjon til deg som melder inn elevar på grunnskole

Stadfesting vaksenopplæring (grunnskole)

For vaksne elevar i grunnskole som søker om tilrettelagt skoleskyss. Oppdatert juli 2020.

Skyssinformasjon ved vaksenopplæring i grunnskole

Ordninga gjeld vaksne som får grunnskoleopplæring.

Søknadskjema transportløyve

Skjema for deg som skal søke drosjeløyve, reservedrosjeløyve, selskapsvognløyve  eller løyve for transport for funksjonshemma.

Fluix brukarrettleiing

Her finn du informasjon om korleis du skal bruke Fluix

Takstar for behandling av betalande klientell

Gjeldande frå 1. januar 2020, Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal

Samarbeid helsestasj skuleehelsetj helsetasjon, ungdom, tannhelse

Avtalen skal signerast av fagansvarleg for helsestasjonstenesta og klinikkleiar/ overtannlege (av. leiar forhelsetenestene/ rådmann).

God tannhelse heile livet

Brosjyre med informasjon om god tannhelse innanfor pleie og omsorg

Gode råd om munnstell for eldre og uføre

Gode råd om munnstell for eldre og uføre ved institusjonar og i heimesjukepleia.

Utstyr og hjelp til det daglege munnstellet

Informasjon om hjelpemiddel som gjer det daglege tann og munnstellet enklare og meir effektivt.

Gode råd om munnstell for personar med utviklingshemming

Gode råd om munnstell til personar med utviklingshemming og omsorgspersonell med ansvar for utviklingshemma

Fant ingen filer.