Ønsker å fortsette med mobbeombod

Fylkeskommunedirektøren anbefaler å vidareføre ordninga med mobbeombod, og at dette blir ei fast stilling i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Skriv ut

Fylkesutvalet skal behandle saka tysdag 24. mars.

Fylkeskommunen har deltatt i den nasjonale prøveordninga med mobbeombod for barnehage og grunnskule sidan september 2018.

I denne perioden og fram til 10. februar 2020 har ombodet mottatt:

  • 94 førespurnadar om barn og unge som ikkje har eit trygt og godt barnehage eller skulemiljø
  • 50 saker barnehage og skuleåret 2018/2019 og 44 saker inneverande barnehage- og skuleår.

Ombodet har gjennomført 140 foredrag, innlegg og møte med tilsette og føresette i barnehagar og skular, i tillegg til andre aktørar, som ein del av det førebyggande arbeidet.

Viktig for overgangen mellom grunnskole og vidaregåande

I saksframlegget  blir det lagt vekt på at mobbeombodet er viktig for å sikre ein god overgang mellom grunnskole og vidaregåande skole, og for gjennomføring av vidaregåande opplæring:

«…ein god «grunnmur» og overgang frå barnehage og grunnskule vil gi ein betre gjennomføringsgrad i vidaregåande opplæring. Det å gjennomføre vidaregåande opplæring har vist seg å vere ein viktig indikator for å lukkast i til dømes arbeidslivet. Det er dermed eit samfunnsøkonomisk perspektiv her som det er viktig, og naturleg for oss som ein regional samfunnsutviklar, å vektlegge».

Samarbeidet mobbeombodet har med elev- og lærlingombodet for vidaregåande opplæring blir også vektlagt i saka.

Styrke psykososialt miljø

Oppgåvene til mobbeombodet har vore å:

· støtte og rettleie barn, elevar og foreldre i saker om psykososialt miljø

· jobbe førebyggande med informasjon og opplæring

· Skape dialog og bidra til god tverrfagleg oppfølging

· Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt

· Støtte elev- og lærlingombodet i arbeid med psykososialt miljø

Ordninga har vore delfinansiert frå Kunnskapsdepartementet. Tildeling for 2021 skjer i 2021 med atterhald om Stortinget si budsjettbehandling.

 

 

Kontakt