Nyheitsbrev om plan

Fylkeskommunen og Statsforvaltaren har sendt ut nyheitsbrev om plan til planleggarane i kommunane.

Skriv ut

By- og tettstadseminar

Program for berekraftig by- og tettstadutvikling inviterer til seminar 13.-14. juni i Kristiansund. Temaet er «Jakta på den attraktive staden». Kva skal til for at ein by eller tettstad blir attraktiv? Spelar byens attraktivitet ei rolle for regionens attraktivitet? Kva er samanhengen mellom næringsutvikling og byutvikling? Seminaret er for kommunar, næringsaktørar og deg som jobbar med, eller er interessert i by- og tettstadutvikling. Meir informasjon finn du på fylkeskommunen sine nettsider.

 

Rapport om by- og tettstadutvikling

Program for berekraftig by og tettstadutvikling har utarbeidd rapport for arbeidet med by- og tettstadutvikling  i 2022 og beskriving av satsingsområde i 2023.  Rapporten er ein dokumentasjon av arbeidet i fylket, men kan og vera til inspirasjon for andre kommunar i fylket.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskot til berekraftig by og tettstadsutvikling er 2. mai. Meir informasjon finn du på nettsida til fylkeskommunen.   

 

Frukostwebinar

Fylkeskommunen arrangerer frukostwebinar med ulike tema denne våren med følgjande tema:

Du finn meir informasjon og påmeldingsskjema ved å følgje lenka på kvart webinar.  

 

Klimanøytrale og smarte byar

Agenda Kaupang har på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidd ein rapport om den nasjonale oppfølginga av EUs samfunnsoppdrag «Klimanøytrale og smarte byer». Rapporten kan du lese på regjeringa sine nettsider.

 

Digital verkstad for klimabudsjett for kommunane

Statsforvaltaren og fylkeskommunen inviterer til verkstad om klimabudsjett 14.04. Verkstaden vil veksle mellom: 

• erfaringsdeling frå nokre av dei ti kommunane som har utarbeidd klimabudsjett for 2023 

• praktisk gruppearbeid i kvar enkelt kommune med klimabudsjett for 2024 

Gruppearbeidet er tilpassa både dei som skal i gong med sitt fyrste klimabudsjett og dei som allereie har kome godt i gong med arbeidet. Alle vil kunne komme vidare i arbeidet i sin kommune i løpet av verkstaden. Påmelding via Statsforvaltaren i Møre og Romsdal si heimeside innan 11.04.

 

Storulukkeverksemder og arealplanlegging

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) ynskjer tidleg dialog med kommunale mynder i reguleringsplanprosessar som legg til rette for storulukkeverksemder. I dokumentet «Viktig informasjon om storulukkeforskrifta» kjem DSB med informasjon og råd til arealplanleggarar (kap. 6). Eit anna viktig dokument for arealplaneggarar er «Rettleiar om tryggleiken rundt storulukkeverksemder».

 

Endringar i regelverket knytt til naturfare

Det er gjort endringar i TEK17, §§ 7-2 og 7-4. Mellom anna vert område som kan bli råka direkte av fjellskred likestilt med område som kan bli råka av flodbølgje som følgje av fjellskred. TEK17 § 7-4 stiller framleis strenge vilkår for utbygging i desse områda. Endringane i TEK17 §§ 7-2 og 7-4 finn de her. Rettleiing til paragraf § 7-2 finn de her, og rettleiing til § 7-4 finn de her.

 

Oppdatert sjekkliste for samfunnstryggleik i arealplanlegginga

Den oppdaterte sjekklista har mellom anna klimatilpassing som tydelegare sjekkpunkt. Sjekklista finn de på heimesida til Statsforvaltaren.

 

Opptak av naturfareseminar

Noregs vassdrag- og energidirektorat gjennomførte i februar eit naturfareseminar om korleis kommunar kan ta omsyn til flaum og skred i kommuneplanar. Det er gjort opptak av seminaret.

 

Analyse av strandsona langs vatn og vassdrag

Asplan Viak har på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet gjort ein studie av korleis det blir tatt omsyn til strandsona i arealplanlegginga etter plan- og bygningslova  Undersøkinga er blant anna basert på ei spørjeundersøking til alle kommunar, fylkeskommunar, statsforvaltarembete og regionkontora til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Dispensasjonar frå arealplanar etter plan- og bygningsloven

Multiconsult har i samarbeid med Holth & Winge, på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet, gjennomført ein studie av årsaker til dispensasjonar etter plan- og bygningslova. Studien gjer ein analyse av i kva grad eigenskaper ved planprosessar, vedtekne arealplanar og behandling av dispensasjonssøknader kan bidra til å forklare omfanget av dispensasjonar.

 

Rapport om arkitektonisk kvalitet i byggesak

Fleire utgreiingar har peika på behovet for å styrke kommunane sine ressursar og kompetanse, og tydeleggjere kommunane sitt handlingsrom for å styre arkitektonisk kvalitet i dei bygde omgjevnadene. Oslo Economics, Holth & Winge og A-lab har på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidd ein rapport om arkitektonisk kvalitet i plan- og byggesak.

 

Midlertidig unntak frå plan- og bygningslova

Kommunal- og distriktsdepartementet vedtok i mars 2022 ei midlertidig forskrift for å sikre rask etablering av midlertidige mottak for innkvartering av personar som søker vern som følgje av krigen i Ukraina. I forskrifta, § 2, heiter det mellom anna: «Kommunen kan etter anmodning fra offentlig myndighet, vedta unntak fra krav om søknad om tillatelse for tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige bygninger».

 

Klimavennleg massehandtering i kommunane

Kva kan kommunar gjere for å få til klimavennleg flytting og bruk av overskotsmassar frå byggeprosjekt, som jord, stein og betong? Dette var temaet for eit webinar som Miljødirektoratet arrangerte 07.02.23. Webinaret finn du i opptak på Miljødirektoratet sine heimesider.

 

Avtale skal beskytte verdas landområde og farvatn

Noreg har signert naturavtalen. Dei viktigaste punkta for kommunane er:

  • 30-prosentsmålet: Verne 30 prosent av all natur på land innen 2030. Dette skal sikre artane som lever. Vi skal også verne eller bevare 30 prosent av verdas hav, innsjøar og elvar.
  • Restaurering: 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt skal vere restaurert innen 2030.
  • Representasjon: Naturvern skal vere representativt. Det betyr at eit land ikkje kan oppfylle sine forpliktingar ved å verne ein eller to naturtypar.

 

Føregangskommunar driv aktiv medverknad

Å drive med innbyggjarmedverknad mellom val og utover det som er lovpålagt, har blitt ein viktig del av lokaldemokratiet. − Føregangskommunane viser at ein kan plukke frå ein rikhaldig meny av tiltak for å hente inn synspunkt og erfaringar frå innbyggjarar, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til nettstaden regjeringa.no. Sju kommunar har vore føregangskommunar i lokaldemokrati og erfaringane deira kan du lese på regjeringa sine nettsider.

 

Kartlegging og evaluering av etter- og vidareutdanning for planleggarar

Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet gjennomført ei kartlegging og evaluering av etter- og vidareutdanningstilbudet innan offentleg planlegging, kart og geodata. Manglande kompetanse innan planlegging kan svekke kommunen  og fylkeskommunen si rolle som planmynde og pådrivar i eige utviklingsarbeid.

 

Sjøplankonferansen 2023

Årets konferanse blir tysdag 24. og onsdag 25. oktober på Scandic Parken i Ålesund.

På konferansen vil vi sjå på utfordringar og arealkonfliktar i kyst- og sjøområda våre, og legge fram kunnskap, verktøy og løysingar for å forvalte desse områda no og i framtida. 

Hovudmålgruppa for konferansen er offentleg forvaltning på alle nivå, rådgivande firma og interesseorganisasjonar som forvaltar areal, verdiar og interesser i sjøområda. 

Vi legg opp til ein hybridkonferanse slik at det blir mogleg å delta digitalt og fysisk. Meir informasjon og høve til påmelding kjem seinare.

 

Berekraft i plan- og styringsprosessar

Fylkeskommunen tilbyr opplæring, nettverksarbeid og webinar i samband med berekraftsarbeid i kommunane. Vi kan tipse om mellom anna:

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.