Jakt og fiske

Har du spørsmål om jakt og fiske eller forvaltning?

Vi forvaltar viltartar og innlandsfisk som ikkje er trua. Dette dreier seg i stor grad om hjort og elg og innlandsaure. Dette gjer vi ved å:

  • regulere jakttider for hjortevilt og kanada- og stripegås.
  • sjå til at produktiviteten, mangfaldet og leveområda til artane blir ivaretatt, mellom anna i regionale- og kommunale planar.
  • rettleie kommunar, organisasjonar, rettshavarar, enkeltpersonar og andre som er interesserte i saker om vilt- og fiskeforvaltning.
  • tildele midlar frå viltfondet til lokale vilttiltak
  • behandle søknader om lov til å jakte kystsel (steinkobbe og havert)
  • sikre fiskeførekomstane og gi løyve til utsetting av innlandsfisk

Snarvegar