Fiskeri og havressursar

Vi jobbar for å forvalte ressursane i havet på ein berekraftig måte og ta vare på regionen sine interesser.

  • Vi har ansvaret for å tildele lærlingkvoter
  • Vi behandlar søknadar om skolekvote til undervisning i fiskerifag
  • Vi leier arbeidsgruppa som kjem med forslag til Fiskeridirektoratet om revisjon av forskrift om hausting av tare i Møre og Romsdal.
  • Vi behandlar søknadar om løyve til å jakte kystsel (steinkobber og havert)
  • Vi gir politisk uttale på høyring om fiskerispørsmål til departement og fagdirektorat
  • Vi har fagkunnskap og gir råd i spørsmål om fiskeri- og havressursar

Kontakt