Energi

Vi jobbar for å sikre forsyning av elektrisk energi, for å auke verdiskapinga frå fornybare energikjelder og vidareutvikle petroleumsverksemda i fylket.

Oppgåver:

  • samarbeide med kommunar, andre fylkeskommunar, næringsliv og sentrale styresmakter og internasjonale fora
  • sette i gang utviklingsprosjekt, som utnytting av spillvarme og bruk av hydrogen
  • delta i samfunnsplanlegginga og på ulike politiske arenaer
  • tilby fagleg rådgiving og kunnskap om bærekraftige løysingar og sirkulær økonomi
  • delta som samarbeidspartnar i prosjekt, fagmøte, seminar og konferansar
  • leie og delta i prosjekt

Vi har oppretta og gitt driftsstøtte til tre nasjonale senter for fornybar energi (vindkraft, havenergi og sol- og bioenergi). Sentera driv med formidling og kompetanseutvikling.

Dokumenter

Kontakt