Kulturarv

Vi jobbar for tida med å fornye innhaldet på nettsidene våre. Om kort tid vil du finne relevant og oppdatert informasjon på desse sidene. 

Seksjon for kulturarv arbeider for å ta vare på og formidle viktige kulturminne i fylket.

Vi bidrar med:

  • å forvalte kulturminne som er freda etter kulturminnelova
  • arkeologiske undersøkingar, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne
  • råd og innspel i kommunale planar
  • fordeling av Riksantikvaren sine midlar til freda bygningar, anlegg og kulturmiljø
  • samordning og styring musea i fylket

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt