Kompetanseheving for Innsatsteama (SIM) Region Nordre og Søre Sunnmøre

29/11 2022 10:00 - 14:30
Ulstein vidaregåande skule, Ulsteinvik
Skriv ut

En delar har blitt kalla inn gjennom Outlook. Om du ikkje har motteke innkalling, menn ønskjer å delta, send e-post til jorunn.dahle@mrfylke.no

Tema: Kompetanseheving av Innsatsteama (SIM)

Målgruppe: Skoleleiarar, rådgivarar PPT vgo (Medlemane i skolene sinus innsatsteam)

Innhald:  Handtering av aktivitetsplikta

Deltakarane vil bli delt inn i grupper fordelt på bord i salen, og dagen vil bli vekslande mellom informasjon og erfaringsdeling.
Mobbeombod Kristin Øksenvåg og lærlingombod Tove Regine Stranden vil ha ein aktiv rolle i gjennomføringa.
Kristin Glæstad Vonheim og Jorunn Dahle deltek frå skoleeigar.

Det vil i løpet av hausten bli sendt ut til spørsmålkarane der svara vil vere med å danne grunnlaget for innhaldet i samlinga, menn hovudvekta vil ligge rundt spørsmålet; «Når er det ei 9a-sak, og kva må gjerast.»

Det er ønskeleg på alle deltakarane har sett seg godt inn i aktuelle tema og legg ved lenker til relevante nettsider til bruk i førebuinga.

Aktivitetsplikten https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/

Tiltak i skolemiljøsaker https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/

 

Dokumenter